İş Hukuku

Bireysel İş Hukuku Eğitim Programı Tanıtım Bilgileri


Programın Amacı:

Bu program, temelde işçi ve işveren arasındaki hizmet akdi ilişkisinin hukuki açıdan incelenmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla, işçiler ve işverenlerin sorumlulukları, yükümlülükleri irdelenecek olup 4857 sayılı İş Kanununun uygulanmasında katılımcıların bilgi düzeylerine katkı sağlamak hedeflenmektedir.
Hizmet akdinin yapılması, muhtevası, sona ermesi ile ilgili hükümlerle işçi, işveren, işyeri gibi kavramlar kıdem ve ihbar tazminatları ve bireysel hizmet akitlerine ilişkin çıkabilecek tüm durumlar bu konu başlığı adı altında incelenmektedir.

Eğitimin İçeriği:
• İş Hukukuna Giriş: Tarihçe, Temel Özellikler, Kaynaklar ve Uygulama alanları
• İş hukukuna yön veren ilkeler
• İş hukukunun temel kavramları
• Alt işveren-asıl işveren ilişkisi
• İş sözleşmesi türleri
• İş Kanunu’nun gerektirdiği genel yükümlülükler ve tarafların borçları
• Hizmet sözleşmesinin sona erme şekilleri
• İş güvencesi:
• Feshin geçerli nedene dayandırılması
• Feshe karşı yargı yolu
• Hizmet akdinin feshinin sonuçları
• Hukuki bakımdan ücret şekilleri
• Çalışma süreleri ve izinler
• Kıdem tazminatı
• Örnek Yargı kararları
Katılımcı Sayısı: 10-25 kişilik gruplar
Eğitimin Süresi: 1 gün
Katılımcı Profili: İşveren veya işveren temsilcileri, İşletmelerde insan kaynakları ve personel yönetimi birimlerinde çalışanlar veya çalışmayı hedefleyenler.
vesair.com
44306