ISO 9001 KYS

ISO 9001 BELGESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
1. Üst Yönetim ile görüşme, şirketin mevcut yapısının ve durumunun analiz edilmesi. Müşteri portföyü ve şirketin yaptığı faaliyetler hakkında görüşler alınması. Eğitim ihtiyacının ve tarihlerin belirlenmesi
2. ISO 9001 2000 ( ISO 9001 2008 ) KYS Temel Eğitimin düzenlenmesi
3. Şirket organizasyonunun yapılması. Organizasyon içerisinde pozisyonların belirlenmesi ve belirlenen pozisyonlar için atamaların yapılması ve Yönetim Temsilcisinin belirlenmesi,
4. ISO 9000 2000 ( ISO 9000 2008 ) KYS dokümantasyon ile ilgili Eğitim düzenlenmesi
5. Proseslerin Yönetimi ve Etkileşimi ile ilgili Eğitim düzenlenmesi
6. Kalite Politikasının, Vizyon ve Misyonun Belirlenmesi
7. Ana süreçlerin ve ana süreçlere bağlı alt süreçlerin belirlenmesi
8. Süreçlere ait girdilerin, çıktıların, performans kriterlerinin ve birbirine olan etkilerinin belirlenmesi
9. Süreçlerin izlenmesi ile ilgili metotların tanımlanması
10. Vizyon misyonla ve kalite politikası ile tutarlı Kalite Hedeflerin
11. Organizasyondaki personelin nitelikleri, görev yetki ve sorumluluklarının yazılı hale getirilmesi
12. Ürün /Hizmet kalite planlarının yazılı hale getirilmesi
13. Belirlenen proseslerin dokümante edilme şeklinin belirlenmesi ve yazılı hale getirilmesi (Örnek: proses haritaları, proses kalite planı, iş akış diyagramları vb.)
14. ISO 9001 standardın zorunlu kıldığı ve mevcut yapının ön gördüğü Prosedürlerin yazılı hale getirilmesi
15. ISO 9001 standardın . Ürün /Hizmet gerçekleştirmeye yönelik operasyon, izleme ölçme, talimatları ve tanımlama izlenebilirlik, vb. talimatların yazılı hale getirilmesi
16. ISO 9001 belgesi için gerekli Form, rapor, plan, çizelge vb. dokümanların ihtiyaca uygun olarak tasarımı
17. ISO 9001 2008 Kalite Yönetim Sistemine ait El Kitabının hazırlanması ve hazırlanan tüm dokümanların uygulama öncesi sorumlularınca okunarak gözden geçirilmesi ve varsa gerekli değişikliklerin yapılması. (Kalite El Kitabı yaklaşık 20-25 sayfa olup şirketin kaliteye bakış açısını ve yapılan bütün faaliyetlerin özetini anlatan bir dokümandır.)
18. . Ürün /Hizmet personeli ve çalışan diğer personele ISO 9001 belgesi ile ilgili Bilgilendirme eğitimin düzenlenmesi
19. Üretim personeli ve çalışan diğer personele Kalite Politikası Kalite hedefleri ve ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi dokümantasyonu hakkında bilgilendirme eğitimin düzenlenmesi
20. Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001) Dokümantasyonun Onaylanmasını Müteakip Uygulamanın Başlatılması
21. Dokümanların ilgililere dağıtımının yapılması ve doküman kontrol sisteminin denetlenmesi
22. Dış Kaynaklı kullanılan mevzuatlar yönetmeliklerin tespiti ve izleme yöntemlerinin belirlenmesi
23. Kayıtların saklanma süreleri ve muhafazası ile iglili metotların belirlenmesi ve uygulamalarının yapılması
24. Arşiv ortamının belirlenmesi ve uygulamaların yapılması
25. Tedarikçilerin ilgili kriterler paralelinde değerlendirilmesinin yapılması
26. Müşteri memnuniyeti ile ilgili çalışmaların yapılması (Müşteri anketleri)
27. Müşteri memnuniyeti ile ilgili sonuçların değerlendirilmesi ve yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması
28. Personel anketlerinin yapılması ve personelin görüş öneri ve isteklerinin alınması
29. Personel görüş öneri ve isteklerinin değerlendirilmesi
30. iso 9001 belgesi Ürün-Hizmet planlama ve gerçekleştirme ile ilgili gerekliliklerin ve uygulamaların yapılması
31. Kalibrasyona tabii İzleme ve Ölçme cihazlarının kalibrasyonlarının yapılması
32. Yıllık eğitim programlarının gözden geçirilmesi ve ihtiyaç duyulan iç eğitimlerin belirlenmesi ve programlara dahil edilmesi
33. Eğitim etkinlik değerlendirme metotlarının tespiti ve uygulamaların
34. Çalışanların performans ölçme kriterlerinin tespiti ve uygulamaların yapılarak gerekli verilerin elde edilmesi
35. ISO 9001 İç tetkik ile ilgili eğitimin yapılması
36. İç tetkik sorularının hazırlanması ve İç tetkik planının yapılması
37. ISO 9001 KYS Yönetim Sistemlerinin tüm elemanlarının denetlenmesi ve sonuçlarının rapor haline getirilmesi
38. Takip tetkiklerinin gerçekleştirilmesi
39. İstatistik proses kontrol eğitimin yapılması
40. Veri analizi ve istatistik çalışmaların yapılması ve sonuçlara göre gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi
41. Uygun olmayan ürün-hizmetin kontrolü ile ilgili belirlenen metotlar ışığında uygulamaların yapılması
42. Diğer proseslerle ilgili etkin bir Düzeltici ve önleyici faaliyet planlaması yapılması ve gerekli faaliyetlerin planlanarak uygulamaya alınması
43. Yapılan bütün düzeltici ve önleyici faaliyetlerin sonuçlarının etkinliğinin gözden geçirilmesi
44. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Performansı ile ilgili olarak üst yönetime rapor verilmesi
45. Yönetiminin Gözden Geçirme Toplantısının planlanması, Yönetiminin gözden geçirme toplantısının gerçekleştirilmesi, hedeflerin ve sistemin değerlendirilmesi
46. ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi
47. Belgelendirme kuruluşuna müracaat için gerekli hazırlık ve çalışmaların yapılması 48. Belgelendirme tetkiki hususunda gerekli bilgilendirmenin sağlanması
49. Belgelendirme denetiminden önce firma uzmanlarımızın firmayı denetlemesi ve eksikliklerin tespiti (Ön tetkik)
50. Eksikliklerin giderilmesi ve düzeltici önleyici faaliyetler
51. Belgelendirme denetimine girilmesi
52. Belgelendirme tetkiki sonuçlarına göre tespit edilen eksikliklerin tamamlanması 53. İyileşmeye yönelik çalışmaların yapılması
54. Şirket talep ve beklentilerinin karşılanma düzeyinin ait çıktıların ölçülmesi
Not Bu çalışmalar genel bir çalışma planı olup teklif verme esnasında sizin şirkete özel bir çalışma planı verilecektir.
vesair.com
43907