ISO 22000 GGYSISO 22000 Belgesi Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
Gıda kaynaklı hastalıklar, ölümler ve bunların getirdiği maliyetlerin azaltılması amacıyla, aynı zamanda üretici ve tüketicilerin güvenli gıda talep etmeleri nedeniyle günümüzde gittikçe yaygınlaşmaktadır.
• ISO 22000 belgesi HACCP belgesi yerine geçmiştir . HACCP belgesi standartları genelde gıda üreticileri tarafından kullanılmaktadır.
• İSO 22000 belgesi ise gıda üreticileri yanında malzeme, ekipman, kimyasal tedarikçileri ile depolama ve taşıma hizmeti veren gıda sektörü tedarikçi firmaları (hammadde tedarikçileri, hayvan yemi üreticileri, gıda nakliyeci firmaları, gıdayla temas eden ambalaj üreticileri, gıda depoları, gıda makineleri üreticileri, gıda sektörüne yönelik temizlik kimyasalı üreticileri) tarafından da belgelendirilme amaçlı kullanılabilecektir.
• ISO 22000 gıda belgesi tek başına kurulabileceği gibi firmada daha önce kurulmuş olan ISO 9000 belgesi, ISO 14000 belgesi gibi diğer yönetim sistemleri ile entegre kurulabilmektedir.
• ISO 22000 belgesi danışmanlığı çok önemlidir ve ISO 22000 danışmanlığını yapacak firmalarda gıda ile ilgili danışmanlara çok büyük ihtiyaç duyulmaktadır. İSO 22000 HACCP belgesi danışmanlığında HACCP planlarının ve ön koşul programlarının oluşturulmasında uzman bir danışman gözü ile bakmak gerekir.
• Aşağıda genel olarak ISO 22000 danışmanlığında yapılacak çalışmalara genel olarak yer verilmiştir.
ISO 22000 HACCP BELGESİ DANIŞMANLIĞINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR
1. Üst Yönetim ile görüşme, kurumunuzun mevcut alt yapısının ve durumunun analiz edilmesi. Müşteri portföyü ve üretilen ürünler hakkında görüşler alınması. Çalışma ortamının görülmesi ve çalışma ortamının değerlendirilmesi. Eğitim ihtiyacının belirlenmesi
2. Mevcut organizasyonunun değerlendirilmesi ve gıda güvenliği ekibinin ve liderinin üst yönetim ile görüşülerek belirlenmesi.
3. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi temel eğitiminin verilmesi
4.ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi dokümantasyon eğitiminin verilmesi
5. ISO 22000 Gıda güvenliği politikası ve işletme kapsamının üst yönetim ile görüşülerek yazılı hale getirilmesi
6. Ürün ile ilgili yasal şartların ve müşteri şartlarının kuruluştaki uygulamalarının (Türk Gıda Kodeksi, yönetmelikler, ürün standartları vb. müşteri şartnameleri) belirlenmesi ve gerekliliklerle ilgili tavsiyede bulunulması
7. Gıda güvenliği ile ilgili ölçülebilir hedeflerin belirlenmesi.
8. Alt yapı ve ön koşulların sağlanması
9. Tesis ile ilgili düzenlemelerin tespiti ve gerekli düzenlemelerin yapılması
10. Hammaddeden nihai ürüne kadar olan süreçte çapraz bulaşmayı en aza indirmek için doğrusal bir ürün akışının ve personel hareket kontrolünün sağlanması
11. Türk Gıda kodeksinde /mevzuatlarda/ standartlarda belirtilen genel gıda hijyeni prensiplerine ve ilgili gıda güvenliği mevzuatına uygun olarak gerekliliklerin tespiti
12. Yerleşim planlarının oluşturulması
13. ISO 22000 haccp belgesi GGYS eğitiminin verilmesi
14. Personelin nitelikleri, görev yetki ve sorumluluklarının değerlendirilmesi ve ISO 22000 belgesi GGYS ile ilgili yetki ve sorumlulukların belirlenerek yazılı hale getirilmesi
15. Gıda Güvenliği Ekibinin, çalışma usul ve esaslarının yazılı hale getirilmesi
16. Mikro Organizma Ve Etkileri Eğitiminin verilmesi
17. Ön Koşul Programlarının Ve HACCP Planlarının Oluşturulmasında Dikkat Edilecek Hususlar Eğitiminin verilmesi
18. Ön koşul programlarındaki faaliyetlerin yürütülme yönteminin tanımlanması
19. Risk Değerlendirme metodunun belirlenmesi
20. Ürün akış şemalarının hazırlanması
21. Hammadde ve Ürün bilgi formlarının oluşturulması
22. Biyolojik, Fiziksel ve Kimyasal Tehlikelerin tanımlanması ve değerlendirilmesi
23. Gıda Güvenliği Ekibi ile birlikte HACCP Planlarının ve Ön Koşul Programlarının hazırlanması (hammadde, ürünler, temizlik (kişisel hijyen, işletme hijyeni, üretim vb.)) , tehlike analizlerinin, Kritik kontrol noktalarının tespiti, KKN ları için kritik limitlerin tespiti, izleme sisteminin oluşturulması, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi ve bunların yazılı hale getirilmesi
24. Ham madde, igredient, ürünle temas eden ambalaj malzemeleri ve son ürün özellikleri ve tasarlanmış kullanımının tanımlanması
25. İzlenebilirlik ve Geri çağırma sisteminin tanımlanması ve yazılı hale getirilmesi
26. Doğrulama ve geçerli kılma için süreçlerin planlanması ve yazılı hale getirilmesi
27. Ürün gerçekleştirmeye yönelik operasyon, muayene ve deney, cihaz kullanma ve bakım talimatları, GMP, GHP, Geri çağırma ve izlenebilirlik, tehlike analizi, vb. talimatların yazılı hale getirilmesi
28. Form, rapor, plan, çizelge vb. belge ve dokümanların ihtiyaca uygun olarak tasarımı
29. Acil hal Planlarının oluşturulması
30. ISO 22000 GGYS ile ilgili prosedürlerin yazılı hale getirilmesi
31. ISO 22000 GGYS El Kitabının hazırlanması
32. Personel Ve İşletme Hijyeni Eğitiminin verilmesi
33. Hazırlanan bütün dokümanların gözden geçirilmesi ve yayınlanması
34. ISO 22000 GGYS bilgilendirme eğitiminin verilmesi
35. Dokümanların ilgililere dağıtımının yapılması ve doküman kontrol sisteminin denetlenmesi
36. Tedarikçilerin ilgili kriterler paralelinde değerlendirilmesinin yapılması
37. İzlenebilirlik ve Geri çağırma tatbikatın yapılması
38. Doğrulama ve geçerli kılma uygulamalarının yapılması
39. ISO 22000 İç tetkik ile ilgili eğitimin verilmesi
40. İç tetkik sorularının hazırlanması ve İç tetkik planının yapılması
41. ISO 22000 GGYS Yönetim Sistemlerinin tüm elemanlarının denetlenmesi ve sonuçlarının rapor haline getirilmesi
42. Takip tetkiklerinin gerçekleştirilmesi
43. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, faaliyetlerin uygulanması ve etkinliğinin değerlendirilmesi
44. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Performansı ile ilgili olarak üst yönetime rapor verilmesi
45. Yönetiminin Gözden Geçirme Toplantısının planlanması, Yönetiminin gözden geçirme toplantısının gerçekleştirilmesi, hedeflerin ve sistemin değerlendirilmesi
46. Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi
47. 1 nci aşama denetim (Ön Koşul programlarına uygunluk ve dokümantasyon kontrolü) ile ilgili son hazırlıkların tamamlanması
48. 1 nci aşama denetimine girilmesi
49. Eğer Çıkarsa 1 nci aşama denetimindeki uygunsuzlukların giderilmesi
50. 2 nci aşama (Belgelendirme) denetimine hazırlık
51. 2 nci aşama (Belgelendirme) denetimine girilmesi
52. Eğer Çıkarsa 2 nci aşama ( Belgelendirme ) denetimindeki uygunsuzlukların giderilmesi

vesair.com
44306