ISO 14001 Ç.Y.S

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ DANIŞMANLIK

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi bir kuruluşun yaptığı faaliyetlerde çevreye verdiği zararı minimize etmek veya yok etmek amacını güderken kuruluşun bu çevre belgesini almak için ilgili yasal mevzuatlara da uymasını ister.
• TS EN ISO 14001:2005 Çevre yönetim sistemi belgesinin çevrenin korunması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve gelecek nesillere yaşanılır bir çevre bırakılması gibi amaçlara ulaşılması yolunda oynayacakları rol büyüktür.
• Ancak bunun sağlanabilmesi için iso 14001 çevre belgesine sahip kurum/kuruluşlar bu sistemin etkinliğinin arttırılmasına ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların daha da geliştirilmesine gerek vardır.
• Belirli bir ölçekten daha büyük kuruluşlarda ve çevre etkilerinin kritik olabileceği sektörlerde belgelenen ve denetlenen bir ISO 14001 çevre belgesine sahip yada olmak isteyen kuruluşun çevre yönetim sistemini kurulmasının zorunlu hale getirilmesi, çevre ile ilgili risklerin azaltılmasına ve dünya çapında başarı oranının artmasına etkili olabilecek bir öneridir ve değerlendirilmesi gerekmektedir.
• ISO 14001 belgesi; bu konuda danışmanlık hizmeti tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır.
• ISO 14001 belgesi standardının yorumlanması ve aşağıdaki taslak halde verilen çalışma planı ışığında çevre belgesi belgeleri veren belgelendirme kuruluşlar ile firmanız arasındaki bağlantıyı kurulmasının önemi açıktır.
• Çevreciliğin bir hobi ve bir lüks olmaktan çıkıp, mantıklı, gerçekçi ve gerekli bir eylem biçimi olarak anılmasının bir uzantısı olan çevre belgeleri ve bunlar için kılavuzluk görevini gören ISO 14000 belgesi serisi standartlar dünya çapında geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. Böylelikle sanayinin ve doğanın barışık bir şekilde geliştirilmesi sağlanmaktadır.
• “ Çevre belgesini nasıl alabilirim ? ” sorusunun cevabını aşağıda sizlere klavuz olması amacıyla hazırlanmıştır.

ISO 14001 ÇEVRE BELGESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

1. Üst Yönetim ile çevre yönetim sistemi hakkında görüşme, verilen hizmetin/üretimin mevcut yapısının ve durumunun analiz edilmesi. Şirketinizin yaptığı faaliyetler hakkında görüşler alınması. Çevre belgesi kapsamının belirlenmesi
2. ISO 14001 çevre belgesini almak için asgari Eğitim ihtiyacının belirlenmesi
3. ISO 14001 ÇYS ile ilgili Eğitimi düzenlenmesi
4. Şirket organizasyonunun yapılması. Organizasyon içerisinde pozisyonların belirlenmesi ve risk değerlendirme biriminin, ilk yardım ekiplerinin tespiti ve Çevre Yönetim Sistemi Temsilcisinin belirlenmesi,
5. İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili alt yapı çalışmalarının tespiti ve düzenlenmesi örnek arıtma tesisi atıkların değerlendirilmesi vb gibi
6. TS EN ISO 14001:2005 ÇYS dokümantasyon ile ilgili Eğitim düzenlenmesi
7. Çevre Politikasının Belirlenmesi
8. İSO 14001 belge danışmanlığı kapsamında Risk Değerlendirme Eğitiminin Düzenlenmesi
9. Risk Değerlendirme Metodunun tanımlanması
10. Çevre faaliyet kapsamının belirlenmesi
11. Çevre belge kapsamında yapılan faaliyetlerdeki çevre etkilerinin tespiti
12. İSO 14001 çevre Belgesi veya çevrede kalite belgesi için Çevre etkilerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılması
13. Çevre yönetim sistemi amaç ve hedeflerinin belirlenmesi
14. Çevre Yönetim Sistemi Programlarının oluşturulması
15. Çevre belgeleri ile ilgili malzeme güvenlik bilgi formalarının oluşturulması
16. Organizasyondaki personelin Çevre görev yetki ve sorumluluklarının yazılı hale getirilmesi
17. ISO 14001 Çevre belgesi danışmanlık hizmeti kapsamında izleme ve ölçme sisteminin tanımlanması 18. Çevre kalite planlarının yazılı hale getirilmesi
19. Çevre kontrol formlarının oluşturulması
20. Standardın zorunlu kıldığı ve mevcut yapının ön gördüğü Çevre yönetim sistemini nasıl kurabilirim yada çevre belgesi kapsamında bu çalışmaların Prosedürlerin yazılı hale getirilmesi
21. ISO 14001 belgesi ile ilgili faaliyetlerin kontrolünü sağlamaya yönelik talimatların oluşturulması
22. Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili acil hal planlarının oluşturulması
23. Çevre Yönetim Sistemi Form, rapor, plan, çizelge belge vb. dokümanların ihtiyaca uygun olarak tasarımı
24. TS EN ISO 14001 :2005 çevre belgesi danışmanlık hizmeti kapsamında çevre El Kitabının hazırlanması ve hazırlanan tüm dokümanların uygulama öncesi sorumlularınca okunarak gözden geçirilmesi ve varsa gerekli değişikliklerin yapılması.
25. ISO 14001 çevre belgesi danışmanlık hizmetinin bir ürünü olan Dokümantasyonun Onaylanmasını Müteakip Uygulamanın Başlatılması
26. Dokümanların ilgililere dağıtımının yapılması ve doküman kontrol sisteminin denetlenmesi
27. Yasal mevzuatların yönetmeliklerin tespiti ve izleme yöntemlerinin belirlenmesi
28. Kayıtların saklanma süreleri ve muhafazası ile ilgili metotların belirlenmesi ve uygulamalarının yapılması
29. Personel yangın ve acil hallerle ilgili ilk yardım eğitimlerinin aldırılması
30. Acil hallerle ilgili tatbikat yapılması
31. İç tetkik ile ilgili eğitimin yapılması
32. İç tetkik sorularının hazırlanması ve İç tetkik planının yapılması
33. Tüm süreçlerin denetlenmesi ve sonuçlarının rapor haline getirilmesi
34. Takip tetkiklerinin gerçekleştirilmesi
35. Uygun olmayan çevre belgesi faaliyetleri ile ilgili belirlenen metotlar ışığında uygulamaların yapılması
36. ÇYS faaliyetleri ile ilgili etkin bir Düzeltici ve önleyici faaliyet planlaması yapılması ve gerekli faaliyetlerin planlanarak uygulamaya alınması
37. Yapılan bütün düzeltici ve önleyici faaliyetlerin sonuçlarının etkinliğinin gözden geçirilmesi
38. ÇYS Performansı ile ilgili olarak üst yönetime rapor verilmesi
39. Yönetiminin Gözden Geçirme Toplantısının planlanması, Yönetiminin gözden geçirme toplantısının gerçekleştirilmesi, hedeflerin ve çevre sisteminin değerlendirilmesi
40. Danışmanlık hizmeti veren firma/firmalar tarafından sistemin yetkinliğinin değerlendirilmesi
41. Belgelendirme kuruluşuna müracaat için gerekli hazırlık ve çalışmaların yapılması
42. ISO 14001 çevre belgesi veren kuruluşlar ile Belgelendirme tetkiki hususunda gerekli bilgilendirmenin sağlanması
43. TS EN ISO 14001 Belgelendirme denetimine girilmesi
44. Belgelendirme tetkiki sonuçlarına göre tespit edilen eksikliklerin tamamlanması
45. İyileşmeye yönelik çalışmaların yapılması
46. ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME DANIŞMANLIĞI neticesinde Şirket talep ve beklentilerinin karşılanma düzeyinin ait çıktıların ölçülmesi

vesair.com
43907